Kika Tomáš Trio Mario Gabika

Dotácia od mesta Košice - Fond mládežníckeho športu /individuálny/

Na rok 2019 sme od mesta Košice dostali dotáciu z Fondu mládežníckeho športu - individuálny vo výške 4 506,-eur

„Čestne vyhlasujem, že na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške určenej podľa §5, ods. 2 VZN č.190 neboli použité osobitné verejné prostriedky.“